logo-bip   

Dodatek elektryczny

Dodatek elektryczny przysługuje odbiorcy energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w przypadku gdy:

1) główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego jest zasilane energią elektryczną, oraz

2) źródło to zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz centralnej ewidencji emisyjności budynków  CEEB, do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku nowych źródeł ogrzewania.

Wysokość dodatku elektrycznego:

1000 zł. – dla gospodarstwa domowego

1500 zł. – w przypadku gdy zużycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym w tym samym miejscu zamieszkania w 2021 r. wyniosło więcej niż 5 MWh.

Przez gospodarstwo domowe rozumie się:

1) gospodarstwo jednoosobowe– osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą,

2) gospodarstwo domowe wieloosobowe -osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku , wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek elektryczny przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

 Dodatek elektryczny nie przysługuje:

  • w przypadku gdy gospodarstwo domowe zamieszkuje pod adresem, w którym jest wykorzystywana energia elektryczna pochodząca z mikroinstalacji (np. instalacje fotowoltaiczne, instalacje wiatrowe, pompy ciepła o zainstalowanej mocy nie większej niż 50 kW ),
  • gospodarstwom domowym, objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego,
  • gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku dotyczącym niektórych źródeł ciepła np. drewno kawałkowe, pelet drzewny, kocioł olejowy, skroplony gaz LPG.
  • osobie w gospodarstwie domowym, na potrzeby którego zostało zakupione paliwo stałe, po cenie i od przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców niektórych paliw stałych w związku z sytuacją na rynku tych paliw (Dz. U. poz. 1477 i 1692),

Wymagane dokumenty

  1. Wypełniony formularz wniosku o dodatek elektryczny, który składa się w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej wniosek. Osoba składająca wniosek o dodatek elektryczny jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym.
  2. Rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5MWh, w przypadku niższego zużycia energii ostatnia faktura za energię elektryczną.
  3. Klauzula informacyjna ( RODO).
  4. Dowód osobisty lub inny dokument tożsamości do wglądu.

W przypadku składania kserokopii dokumentów należy przedłożyć ich oryginały do wglądu.

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego składa się w terminie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 1 lutego 2023 r.

Wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego złożone po dniu 1 lutego 2023 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Dodatek elektryczny wypłaca się w terminie do dnia 31 marca 2023 r.

Informacje przedstawione we wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

Wnioski można składać:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r. poz. 344) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym i podpisem osobistym.

– tradycyjnie (papierowo) –  w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (II piętro pokój 212), w godzinach pracy Ośrodka.

– za pośrednictwem Poczty Polskiej

 Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127).
  •  Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 24 listopada 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku elektrycznego (Dz. U. z 2022 r. poz. 2443).

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego

Klauzula informacyjna

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress