logo-bip   

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że zgodnie z nowelizacją ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła obowiązującą do 4 listopada 2022 r. dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest:

  1. kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy, albo
  2. kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG*, albo
  3. kocioł olejowy

– zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków do dnia 11 sierpnia 2022 r., albo po tym dniu – w przypadku głównych źródeł ogrzewania zgłoszonych lub wpisanych po raz pierwszy do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

* Za gaz skroplony LPG rozumie się mieszaninę gazów: propanu i butanu. Możliwość uzyskania dodatku dla gazu skroplonego obejmuje wyłącznie gaz ze zbiornika gazu skroplonego LPG używanego dla celów grzewczych w kotle gazowym zasilanym tym gazem.

Dodatkiem nie są objęte w szczególności: gaz ziemny dystrybuowany siecią gazową (tzw. gaz sieciowy) oraz gaz LPG z tzw. butli gazowej.

Dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje osobie w gospodarstwie domowym także w przypadku, gdy główne źródło ogrzewania gospodarstwa domowego, nie zostało zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, do dnia 11 sierpnia 2022 r., a w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego ustalono, że źródłem ogrzewania tego gospodarstwa jest źródło, o którym mowa w ustawie o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła . Wpis do centralnej ewidencji emisyjności budynków dokonywany jest z urzędu bez konieczności składania odpowiedniej deklaracji.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, jeden dodatek dla gospodarstw domowych przysługuje dla wszystkich gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem.

W przypadku gdy pod jednym adresem miejsca zamieszkania zamieszkuje więcej niż jedno gospodarstwo domowe, i w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. nie jest możliwe ustalenie odrębnego adresu miejsca zamieszkania dla poszczególnych gospodarstw domowych zamieszkujących pod tym adresem w odrębnych lokalach, nie stosuje się powyższej zasady do gospodarstwa domowego, którego źródłem ogrzewania jest oddzielne lub współdzielone źródło ciepła zgłoszone lub wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku, o którym mowa powyżej, gospodarstwu domowemu, dla którego nie było możliwe ustalenie odrębnego adresu, wójt, burmistrz albo prezydent przyznaje dodatek dla gospodarstw domowych w drodze decyzji administracyjnej, jeżeli w wyniku przeprowadzenia wywiadu środowiskowego organ ten ustalił zamieszkiwanie pod jednym adresem w odrębnych lokalach kilku gospodarstw domowych oraz wykorzystywanie przez te gospodarstwa oddzielnego lub współdzielonego źródła ciepła wpisanego lub zgłoszonego do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W powyższym przypadku przyznanie dodatku dla gospodarstw domowych będzie możliwe, jeżeli podjęte zostały kroki formalne, prowadzące do nadania odrębnego adresu zamieszkania.

Wnioski można składać do 30 listopada 2022 r.:

– w formie elektronicznej za pośrednictwem  Portalu ePUAP – http://epuap.gov.pl – jako pismo ogólne do urzędu (zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym albo podpisem osobistym). Ważne! Podpis elektroniczny lub uwierzytelnienie z wykorzystaniem profilu zaufanego albo podpisu osobistego dotyczy wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych a nie pisma przewodniego przekazującego wniosek za pomocą platformy ePUAP.

– tradycyjnie (papierowo) –w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25 (Pokój 217, II piętro), w godzinach pracy Ośrodka.

Do wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy dołączyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych w sprawach ww. dodatku.

Zgodnie z art. 24 ust. 27 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw, wnioskodawcy, którzy we wniosku o dodatek dla gospodarstw domowych wskazali adres poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku otrzymają na wskazany adres e-mail.

Wnioskodawcy, którzy nie wskazali adresu poczty elektronicznej informację o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych będą mogli odebrać osobiście w siedzibie Ośrodka. Jednocześnie informujemy, że nieodebranie informacji o przyznaniu dodatku dla gospodarstw domowych nie wstrzymuje wypłaty tego dodatku.

Wniosek źródła ciepła

Klauzula informacyjna źródła ciepła

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress