logo-bip   

„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

 1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji
  i edukacji oraz
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym, lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program ma także zapewniać:

 1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
 2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
 3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
 4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
 5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 35 osób niepełnosprawnych ( w tym 5 dzieci).

W godzinach świadczenia usług asystenta nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2021r. poz. 2268 ze zm.).

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 15 marca 2022 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022 po złożeniu następujących dokumentów:

– karta zgłoszenia do Programu

– klauzula informacyjna RODO

– klauzula informacyjna RODO

– kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy
o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 17.

Całkowity koszt Programu: 935 119,68 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 935 119,68 zł.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
 2. Karta zgłoszenia do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
 3. Klauzula informacyjna RODO
 4. Klauzula informacyjna RODO
 5. Zakres czynności w ramach usług asystenta do Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
 6. Oświadczenie członka Komisji Rekrutacyjnej
 7. Karta Realizacji usług asystenta w ramach Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
 8. Ewidencja przebiegu pojazdu
 9. Program „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej” – edycja 2022
 10. Przedłużenie terminu naboru uczestników do programu
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress