logo-bip   

„Aktywni już dziś”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje od 01.01.2022r. do 31.12.2023r. projekt „Aktywni już dziś” dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Całkowita wartość projektu: 788 631,42 zł, w tym wartość dofinansowania: 670 336,70 zł

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

Adresatami projektu jest 15 osób (6 kobiet oraz 9 mężczyzn) niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Projekt zakłada reintegrację społeczną oraz reintegrację zawodową realizowane w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej

Formy wsparcia:
1. Warsztaty kompetencji społecznych
2. doradztwo zawodowe – opracowanie IPD
3. kursy zawodowe
4. 6 miesięczne staże zawodowe

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Informacje o projekcie

Regulamin rekrutacji

Dokumenty rekrutacyjne

Regulamin Klubu Integracji Społecznej

Aktualności KiS

Regulamin staży zawodowych

Szczegółowy harmonogram udzielania wsparcia

Regulamin kursów zawodowych

Raport końcowy


Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress