logo-bip   

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – pobyt całodobowy

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – pobyt całodobowy, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – pobyt całodobowy jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniem niepełnosprawności wydane na podstawie art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Usługi opieki wytchnieniowej mają za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą z niepełnosprawnością lub przez zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również załatwienie niezbędnych spraw. Ważnym aspektem usługi opieki wytchnieniowej jest także wzmocnienie osobistego potencjału członków rodzin, opiekunów zaangażowanych w sposób stały w codzienne wspomaganie osób z niepełnosprawnościami oraz ograniczenie wpływu na ich kondycję psychofizyczną wiążących się z tym obciążeńUsługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu całodobowego w placówce zapewniającej całodobową opiekę, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.

Rekrutacja Uczestników do  Programu będzie prowadzona w sposób ciągły do czasu wyczerpania środków finansowych na realizację zadania w ramach uzyskanych środków finansowych na realizację zadania. Dokumenty wymienione w § 5 należy składać w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 w pokoju nr 112, 38-200 Jasło, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub w piątek w godzinach 7.30 do 17.00, po złożeniu następujących dokumentów:

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 15.

Załączniki:

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie ,,Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 -pobyt całodobowy;

Karta zgłoszenia do Programu, załącznik nr 7 do Programu;

Karta realizacji usługi, załącznik nr 8 do Programu;

klauzula informacyjną ( RODO), załącznik nr 1 do Regulaminu;

klauzula informacyjną ( RODO 2), załącznik nr 12 do Programu;

oświadczenie Kandydata / Kandydatki do udziału w Programie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu;

Załącznik nr 3 do regulaminu – Oświadczenie członka Komisji

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress