logo-bip   

Trwałość projektu nr RPPK.08.01.00-IP.01-18-0058/21 pn. „Aktywni już dziś”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach  trwałości projektu pn.  „Aktywni już dziś”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

zaprasza do skorzystania :

  • z zajęć w ramach reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej świadczonych        w ramach Klubu Integracji Społecznej

W/w wsparciem mogą zostać objęte osoby o których mowa w art. 1 ust. 2 ustawy o zatrudnieniu socjalnym tj. bezdomne realizujące indywidualny program wychodzenia z bezdomności, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby uzależnione od alkoholu, osoby uzależnione od narkotyków lub innych środków odurzających, osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu przepisów o ochronie zdrowia psychicznego, osoby długotrwale bezrobotne w rozumieniu przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, osoby zwalniane z zakładu karnego, mające trudności w integracji ze środowiskiem, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, uchodźcy realizujący indywidualny program integracji, w rozumieniu przepisów o pomocy społecznej, osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym :

  • zamieszkujące w województwie podkarpackim, na terenie miasta Jasła,
  • w wieku aktywności zawodowej 18-59/64

Realizacja zajęć w ramach reintegracji społecznej oraz reintegracji zawodowej odpowiada ściśle potrzebom osób wykluczonych społecznie, zdiagnozowanych i określonych w kontrakcie socjalnym. Zakres w/w wsparcia może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

  • zapewnienie wsparcia w postaci poradnictwa zawodowego i prawnego,
  • zapewnienie wsparcia w postaci doradztwa zawodowego wraz z opracowaniem IPD,
  • zapewnienie wsparcia w kształtowaniu i zwiększeniu umiejętności w zakresie kompetencji społecznych,
  • organizowanie wykładów zwiększających świadomość z zakresu uzależnień od alkoholu,
  • zapewnienie wsparcia w przezwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych poprzez organizację grup samopomocy,
  • zapewnienie wsparcia w kształtowaniu postawy samodzielności w poruszaniu się po lokalnym rynku pracy oraz aktywnej postawy w poszukiwaniu zatrudnienia,
  • zorganizowanie stażu zawodowego

Docelowo wsparciem Klubu Integracji Społecznej może zostać objętych 20 osób wykluczonych społecznie. KIS funkcjonuje w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 11:20 do 14:40.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem prosimy o kontakt z Koordynatorem KIS lub pracownikami socjalnymi MOPS w Jaśle.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress