logo-bip   

Program „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – pobyt dzienny

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka Wytchnieniowa” dla jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 – pobyt dzienny , ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o rekrutacji uczestników do przedmiotowego Programu.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

 • dziećmi do ukończenia 16 roku życia posiadających orzeczenie o niepełnosprawności;
 • osobami z posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności;
 • osobami posiadającymi orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

– którzy wymagają usług opieki wytchnieniowej.

Usługa opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego realizowana będzie w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Program ma także zapewniać:

 1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności
 2. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą z niepełnosprawnością, która wymaga stałej opieki w zakresie potrzeb życia codziennego.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby z niepełnosprawnością.

Nabór uczestników do Programu odbywać się będzie do dnia 5 kwietnia 2024 roku na podstawie regulaminu rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024 po złożeniu następujących dokumentów:

 • karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, stanowiącą załącznik nr 7 do Programu;
 • kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności;
 • klauzula informacyjną ( RODO), załącznik nr 1 do Regulaminu;
 • klauzula informacyjną ( RODO 2), załącznik nr 12 do Programu;
 • oświadczenie Kandydata / Kandydatki do udziału w Programie stanowiące załącznik nr 2 do Regulaminu;
 • karta oceny stanu dziecka/ osoby z niepełnosprawnością wg zmodyfikowanej skali FIM, którą uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka stanowiącą załącznik nr 3 do Regulaminu.

Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w formie papierowej w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Szkolnej 25 w pokoju nr 112, 38-200 Jasło, w godzinach urzędowania Ośrodka tj. w poniedziałek w godzinach 7.30 do 17.00, od wtorku do czwartku w godzinach od 7.30 do 15.30 lub w piątek w godzinach 7.30 do 17.00, do dnia 5 kwietnia 2024 roku.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 15.

Załączniki:

 1. Regulamin rekrutacji i udziału w Programie „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 2. Program Ministra Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka Wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 3. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024
 4. Oświadczenie kandydata/ kandydatki do udziału w programie
 5. Karta pomiaru niezależności funkcjonalnej wg zmodyfikowanych kryteriów oceny – Skali FIM
 6. Klauzula informacyjna RODO
 7. Klauzula informacyjna RODO2

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 647 późn. zm.).

Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 331 200,00 zł

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress