logo-bip   

Wyższe kryteria dochodowe uprawniające do skorzystania z pomocy w ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż z dniem 1 stycznia 2023 r. weszła w życie uchwała Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Zmiany dotyczą podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania ze wsparcia ze 150 proc. do 200 proc. kryterium, o którym mowa w art. 8 ustawy o pomocy społecznej.

Z Programu „Posiłek w szkole i w domu” mogą skorzystać osoby i rodziny, których dochód nie przekracza kwoty 200% kryterium dochodowego, o którym mowa w art.8 ust. 1 pkt 1 lub 2 ustawy o pomocy społecznej, tj. kwoty:

– 1552,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej (dotychczas było to 1164,00 zł),
– 1200,00 zł dla osoby w rodzinie (dotychczas 900,00 zł).

Celem programu jest zapewnienie pomocy w formie posiłku, świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych lub świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności wszystkim osobom jej potrzebującym w szczególności:

– dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej,
– dzieciom do czasu ukończenia szkoły ponadpodstawowej lub szkoły ponadgimnazjalnej,
– osobom i rodzinom znajdującym się w sytuacjach wymienionych w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, w szczególności osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym.

Osoby chcące skorzystać z w/w pomocy proszone są o zgłoszenie się do MOPS w Jaśle. Przyznanie pomocy jest poprzedzone przeprowadzeniem wywiadu środowiskowego.
Zapraszamy.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress