logo-bip   

Szkolenie z zakresu Równości Szans Kobiet i Mężczyzn  oraz Niedyskryminacji Osób Niepełnosprawnych

Dnia 07.02.2023r. w Klubie Integracji Społecznej odbyło się szkolenie z zakresu równych szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych. Szkolenie to zostało przeprowadzone przez Koordynatora KIS. Była to pierwsza forma wsparcia w projekcie, w której brali udział uczestnicy/uczestniczki projektu.

Celem szkolenia było podniesienie świadomości ww. osób w zakresie m.in równego traktowania kobiet i mężczyzn, zrozumienie czym są i jak działają stereotypy płci, w szczególności na rynku pracy i w obszarze danego projektu. Beneficjentom zostały przedstawione kluczowe pojęcia związane z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn i niedyskryminacji.

Po rozpoczęciu udziału w projekcie pracownik socjalny podpisał z uczestnikami/uczestniczkami KIS kontrakty socjalne. Ponadto z ww. osobami zostały zawarte umowy uczestnictwa w projekcie. Uczestnicy zostali również zaznajomieni z Regulaminem Uczestnictwa w Klubie Integracji Społecznej w Jaśle. Koordynator projektu wraz z asystentem koordynatora projektu przybliżyli uczestnikom/uczestniczkom szczegóły dotyczące zaplanowanych form wsparcia w projekcie.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress