logo-bip   

Trwałość projektu nr RPPK.08.03.00-18-0039/18 pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w ramach  trwałości projektu pn. Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego RPO WP na lata 2014-2020, Oś priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.3 Zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych

zaprasza do skorzystania :

 • z usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania dla osób niesamodzielnych,
 • z usług opiekuńczych świadczonych w ramach Dziennego Domu Pomocy (DDP) dla osób niesamodzielnych.

W/w wsparciem mogą zostać objęte osoby niesamodzielne, które ze względu na stan zdrowia lub niepełnosprawność wymagają opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego:

 • zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego na terenie województwa podkarpackiego, na terenie miasta Jasła,
 • w wieku 60+.

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania odpowiadają ściśle potrzebom osób niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego. Zakres w/w usług może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

 • pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np. czynności związane z dostarczaniem produktów żywnościowych, przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, w tym utrzymywanie porządku i czystości w najbliższym otoczeniu, czystości odzieży, bielizny osobistej, pościelowej, stołowej i ręczników, dokonywanie niezbędnych zakupów oraz regulowanie opłat domowych, czynności dotyczące prowadzenia spraw osobistych, w tym pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się),
 • opiekę higieniczną (np. czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, zmianę pieluchomajtek z uwzględnieniem czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, pomoc przy ubieraniu się, zmianie bielizny osobistej, zmianę bielizny pościelowej, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji),
 • pielęgnację zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej,
 • zapewnienie kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia osoby korzystającej z usług oraz społecznością lokalną, ukierunkowane na budowanie sieci wsparcia dla osoby korzystającej z usług, czynności wspomagające uczestnictwo w życiu społeczności lokalnej).

Usługi opiekuńcze świadczone w ramach DDP odpowiadają ściśle potrzebom osób niesamodzielnych, zdiagnozowanym podczas wywiadu środowiskowego i określone są w kontrakcie socjalnym. Zakres w/w usług może obejmować, w miarę potrzeb, m.in.:

 • zapewnienie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych,
 • zapewnienie posiłku,
 • zapewnienie dla osób mających trudności z poruszaniem się transportu z miejsca zamieszkania do i z DDP,
 • zapewnienie wsparcia psychologicznego,
 • zapewnienie wsparcia zwiększającego sprawność fizyczną,
 • organizowanie zajęć w ramach terapii zajęciowej,
 • zapewnienie atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego dla osób starszych,
 • możliwość skorzystania z pralni i kąpieli,
 • możliwości odpoczynku.

Docelowo wsparciem Dziennego Domu może zostać objętych 29 osób niesamodzielnych. Dzienny Dom Pomocy świadczy usługi społeczne w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Osoby zainteresowane ww. wsparciem prosimy o kontakt z pracownikami socjalnymi MOPS w Jaśle.

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress