logo-bip   

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle zaprasza do udziału w II edycji projektu „Aktywni już dziś”

Projekt adresowany jest do 15 osób (6 kobiet oraz 9 mężczyzn) niepełnosprawnych, biernych zawodowo, zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym wpisujących się w ustawę o zatrudnieniu socjalnym w wieku aktywności zawodowej (18-59/64) korzystających lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej zamieszkujących w województwie podkarpackim na terenie miasta Jasła.

Zapisy prowadzone są przez pracowników socjalnych MOPS w Jaśle oraz Koordynatora KIS

Szczegółowe informacje: Biuro projektu: Jasło, ul. Szkolna 25, pok. 314  tel. 13 4437017

pon. od 8:00 do 17.00; wt.-czw. od 8:00 do 15:30; pt. od 8:00 do 14:00

Więcej informacji o projekcie oraz formularz zgłoszeniowy znajduje się na stronie internetowej www.mopsjaslo.pl

Nabór uczestników trwa do  16.01.2023r.

Projekt zakłada reintegrację społeczną oraz reintegrację zawodową realizowane w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej

Formy wsparcia:

  1. Warsztaty kompetencji społecznych
  2. Doradztwo zawodowe – opracowanie IPD
  3. Kursy zawodowe
  4. 6 miesięczne staże zawodowe

Uczestnicy projektu biorący udział w szkoleniach i stażach zawodowych otrzymają stypendia szkoleniowe oraz stypendia stażowe.

Celem projektu jest aktywna integracja 30 niepełnosprawnych mieszkańców miasta Jasła (12K i 18M) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, biernych zawodowo, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej MOPS w Jaśle lub kwalifikujących się do objęcia wsparciem pomocy społecznej, w wieku aktywności zawodowej poprzez poprawę ich zdolności do zatrudnienia w ramach nowo utworzonych 15 miejsc w funkcjonującym Klubie Integracji Społecznej (KIS) do 31.12.2023r.

Projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego  na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII Integracja społeczna, Działanie 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

Dofinasowanie projektu z UE: 670 336,70 zł, Całkowita wartość projektu: 788 631,42 zł.

www.mapadotacji.gov.pl

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress