logo-bip   

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Opieka Wytchnienowa” – edycja 2023

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 13  ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 z późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Opieka Wytchnieniowa” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

  1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm. )

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma także zapewniać:

  • w odniesieniu do rozwiązań systemowych:
    1. wzmocnienie dotychczasowego systemu wsparcia poprzez świadczenie usług opieki wytchnieniowej dla członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/ osobami z orzeczeniem traktowanym na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności,
    2. wsparcie finansowe gminy w zakresie realizacji usług opieki wytchnieniowej,
  • w odniesieniu do członków rodziny lub opiekunów osób niepełnosprawnych:
    1. czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki nad osobą niepełnosprawną, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 2268, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego wojewody
w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

W  związku z planowanym przystąpieniem Miasta Jasła  do  Programu ,,Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle  prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą opieki wytchnieniowej.

Zgłoszeń o chęci uczestnictwa w programie można dokonywać do dnia 8 listopada 2022 r., do godziny 12:00:

– osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło

– telefonicznie pod numerem telefonu 13 443 70 17,

– mailowo pod adresem aleksandra.bochenek@mopsjaslo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1418,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-opieka-wytchnieniowa-edycja-2023

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress