logo-bip   

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że Minister Rodziny i Polityki Społecznej ogłosił nabór wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Podstawa prawna Programu

Minister Rodziny i Polityki Społecznej, zwany dalej „Ministrem”, na podstawie art. 7 ust. 5 oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1787 późn. zm.) ogłasza nabór wniosków na realizację Programu pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” − edycja 2023, zwanego dalej „Programem”.

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla uczestników Programu:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
  1. o stopniu znacznym lub
  2. o stopniu umiarkowanym, lub
  3. traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573 z późn. zm.).

Program ma także zapewniać:

  1. poprawę jakości życia osób niepełnosprawnych, w szczególności poprzez umożliwienie im jak najbardziej niezależnego życia;
  2. wsparcie osobom niepełnosprawnym oraz pomoc adekwatną do potrzeb;
  3. uczestnictwo osób niepełnosprawnych w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych lub sportowych itp.;
  4. dofinansowanie jednostek samorządu terytorialnego w ramach realizowanych zadań mających na celu wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych;
  5. zwiększenie wsparcia asystenckiego dla niepełnosprawnych uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

            Terminy naboru wniosków

Gmina/powiat składa wniosek na środki finansowe w ramach Programu do właściwego Wojewody w terminie do dnia 10 listopada 2022 r. (decyduje data wpływu).

W  związku z planowanym przystąpieniem Miasta Jasła  do  Programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – edycja 2023, Miejski  Ośrodek Pomocy Społecznej  w Jaśle prosi o zgłaszanie się osób chętnych do objęcia usługą asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej.

Zgłoszeń o chęci uczestnictwa w programie można dokonywać do dnia 8 listopada 2022 r., do godziny 12:00:

– osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle w pokoju 314, ul. Szkolna 25, 38-200 Jasło,

– telefonicznie pod numerem telefonu 13 443 70 17,

– mailowo pod adresem aleksandra.bochenek@mopsjaslo.pl

Więcej informacji można uzyskać pod linkiem:

https://niepelnosprawni.gov.pl/a,1416,nabor-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2023

 

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress