logo-bip   

Świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle dla obywateli Ukrainy / Послуги, які надає Міський центр соціальної допомоги в м. Ясло для громадян України

Świadczenia realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle dla obywateli Ukrainy, którzy przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w związku z konfliktem zbrojnym / Послуги, які надає Міський центр соціальної допомоги в м. Ясло для громадян України, які перебувають на території Республіки Польща у зв’язку зі збройним конфліктом

 

Pomoc jednorazowa w wysokości 300 zł

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 300 zł na osobę z przeznaczeniem na utrzymanie w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.  Świadczenie to przyznawane jest  niezależnie od dochodu.

Konieczne jest podsiadanie numeru PESEL.

Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, pokój nr 112.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle tj. www.mopsjaslo.pl oraz stronie  www.jaslo.pl

Одноразова допомога у розмірі 300 зл

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, має право на одноразову допомогу в розмірі 300 злотих на особу, призначену для існування, зокрема на покриття витрат на харчування, одяг, взуття, засоби особистої гігієни та житло. Ця пільга надається незалежно від доходу.

Необхідно мати номер PESEL.

Заяву про встановлення права на вищезазначені пільги можна подавати до Міського центру соціальної допомоги у Ясло, вул. Шкільна 25, к. 112.

Паперові форми заяв доступні на місці та в електронному вигляді на веб-сайті Міського центру соціальної допомоги в Ясло, тобто www.mopsjaslo.pl та www.jaslo.pl

 

Świadczenia z pomocy społecznej w formie pieniężnej i niepieniężnej

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny przysługują świadczenia określone w ustawie o pomocy społecznej w tym m.in.:

–  posiłek dla dzieci i młodzieży przyznawany doraźnie;

–  posiłek, produkty żywnościowe lub zasiłek celowy na żywność w przypadku gdy osoba nie ma zapewnionego wyżywienia;

– zasiłek okresowy;

– usługi opiekuńcze;

– praca socjalna;

– poradnictwo specjalistyczne;

– interwencja kryzysowa.

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń z pomocy społecznej

Prawo do świadczeń z pomocy społecznej przysługuje:

 • osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 776,00 zł
 • osobie w rodzinie, w której dochód nie przekracza kwoty 600,00 zł na osobę

Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, pokój 112 (I piętro)  oraz pok. 217 (II piętro).

 

Соціальна допомога у грошовій та натуральній формі

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого вважається законним, має право на пільги, визначені Законом про соціальну допомогу, у тому числі:

– харчування дітей та підлітків, що надається на тимчасовій основі;

– харчування, харчові продукти, цільова надбавка на харчування у разі, якщо особа не була забезпечена харчуванням;

– періодична надбавка;

– послуги догляду;

– соціальна робота;

– консультація спеціаліста;

– кризове втручання.

Критерії доходу, що дають право на користування соціальною допомогою

Право на соціальну допомогу надається:

 • самотній особі, яка веде господарство, дохід якого не перевищує 776,00 злотих
 • особі в сім’ї, дохід якої не перевищує 600,00 злотих на особу

Заяву про встановлення права на вищезазначені пільги можна подавати до Міського центру соціальної допомоги у Ясло, вул. Шкільна (Szkolna) 25, к. 112 (2-й поверх) та кім. 217 (3-й поверх).

Świadczenia rodzinne

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny przysługuje prawo do świadczeń rodzinnych, tj.:

 • zasiłek rodzinnyoraz dodatki do zasiłku rodzinnego;
 • świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny oraz świadczenie pielęgnacyjne;
 • jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka;
 • świadczenie rodzicielskie.

Kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń rodzinnych:

 • do zasiłku rodzinnego –  674,00zł przypadające na osobę w rodzinie, a w przypadku rodzin z niepełnosprawnymi dziećmi – 764,00zł.
 • do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – 1 922,00zł na osobę w rodzinie.

Ustalając prawo do świadczeń rodzinnych uzależnionych od kryterium dochodowego, przy ustalaniu dochodu rodziny w przeliczeniu na osobę nie uwzględnia się członka rodziny, który zgodnie z oświadczeniem osoby ubiegającej się o te świadczenia, nie przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie z przepisami powyższe świadczenia przysługiwać będą po spełnieniu odpowiednich warunków i kryteriów określonych w ustawie o świadczeniach rodzinnych.

Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń można  składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, pokój 201 (II piętro) .

 

Сімейні пільги

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого вважається законним, має право на сімейні виплати, тобто:

 • сімейна допомога й надбавки до сімейної допомоги;
 • допомога по догляду за особою з інвалідністю;
 • одноразова допомога при народженні дитини;
 • батьківська допомога.

Критерії доходу для отримання права на користування сімейними виплатами:

 • для сімейної допомоги – 674,00 злотих на особу в сім’ї, а для сімей з дітьми з інвалідністю – 764,00 злотих.
 • на одноразову допомогу при народженні дитини – 1922,00 злотих на одну особу в сім’ї.

При встановленні права на сімейну допомогу в залежності від критерію доходу, при визначенні доходу сім’ї на одну особу, член сім’ї, який за декларацією особи, яка звертається за цими виплатами, не перебуває на території Республіки Польща, не враховується.

Відповідно до положень, зазначені вище виплати будуть виплачуватися після виконання відповідних умов та критеріїв, визначених Законом про сімейні пільги.

Заяви про встановлення права на вищезазначені пільги можна подавати до міського центру соціальної допомоги в Ясло, вул. Шкільна (Szkolna) 25, к. 201 (3 поверх).

 

Pomoc materialna dla uczniów

Obywatelowi Ukrainy przebywającemu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którego pobyt jest uznawany za legalny przysługują świadczenia określone w ustawie o systemie oświaty w postaci pomocy materialnej dla uczniów tj. :

– stypendium szkolne

– zasiłek szkolny.

Kryterium dochodowe uprawniające do otrzymania pomocy w formie stypendium szkolnego wynosi 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Wnioski o ustalenie prawa do powyższych świadczeń można  składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, pokój 211 (II piętro).

Матеріальна допомога учням

Громадянин України, який проживає на території Республіки Польща, перебування якого вважається законним, має право на пільги, визначені Законом про систему освіти, у вигляді матеріальної допомоги учням, а саме:

– шкільна стипендія

– шкільна допомога.

Критерій доходу, який дає право на отримання допомоги у вигляді шкільної стипендії, становить 600 злотих на одну особу в сім’ї.

Заяви про встановлення права на вищезазначені пільги можна подавати до міського центру соціальної допомоги в Ясло, вул. Шкільна (Szkolna) 25, к. 211 (3 поверх).

 

Numery telefonów do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle:

13 4464328, 13 4437010

 

Ponadto informujemy, że w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle z pomocy tłumacza języka ukraińskiego przy załatwianiu spraw można skorzystać w :

– czwartki – w godz. od 12:00 do 15:00

 

Телефони міського центру соціальної допомоги в Ясло:

13 4464328, 13 4437010

Крім того, повідомляємо, що в Міському центрі соціальної допомоги міста Ясло допомогою перекладача з української мови у вирішенні питань можна скористатися:

Четвер: від 12:00 до 15:00

 

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress