logo-bip   

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z ogłoszonym przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się z prośbą o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach przedmiotowego Programu.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami posiadającymi:

orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad osobą niepełnosprawną.

Program jest realizowany w formie świadczenia usług opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego.

W godzinach realizacji usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone inne formy pomocy usługowej, w tym: usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), usługi finansowane ze środków Funduszu Solidarnościowego lub z innych źródeł.

Niniejsza informacja ma posłużyć analizie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2022.

Z uwagi na termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle– Panią Aleksandrą Bochenek – tel. nr 13 4464328 lub e-mailowy – adres: aleksandra.bochenek@mopsjaslo.pl – w terminie do dnia 22 października  2021 r. do godziny 8.00 celem wypełnienia Ankiety – druk w załączeniu.

Ankieta – analiza potrzeb „Opieka wytchnieniowa- edycja 2022

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress