logo-bip   

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z ogłoszonym przez MRiPS naborem wniosków do Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2022, realizowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, zwraca się z prośbą o kontakt osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w ramach Programu.

Program adresowany jest do:

dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:
znacznym lub
umiarkowanym, lub
traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573).

Program zapewnia:

usługi asystenckie świadczone będą przez asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej i polegać będą w szczególności na pomocy asystenta w:

wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;
wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;
załatwianiu spraw urzędowych;
korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

W godzinach realizacji usług asystencji osobistej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.), inne usługi finansowane w ramach Funduszu lub usługi obejmujące analogiczne wsparcie, o którym mowa powyżej, finansowane z innych źródeł.

Niniejsza informacja ma posłużyć analizie potrzeb osób zainteresowanych tą formą pomocy oraz kalkulacji środków na realizację zadania na rok 2022.

Z uwagi na termin składania wniosków przez gminy (do 22 października 2021 r.) określających skalę potrzeb w zakresie realizacji Programu prosi się osoby zainteresowane lub ich opiekunów o kontakt telefoniczny z pracownikiem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle– Panią Aleksandrą Bochenek – tel. nr 13 4464328 lub e-mailowy – adres: aleksandra.bochenek@mopsjaslo.pl – w terminie do dnia 22października a 2021 r. do godziny 8.00 celem wypełnienia Ankiety – druk w załączeniu.

Ankieta – analiza potrzeb „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2022

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress