logo-bip   

„Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021”

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w związku z przystąpieniem do Programu „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021, ogłoszonego przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego, informuje o możliwości składania do tut. Ośrodka wniosków przez osoby zainteresowane uzyskaniem w/w wsparcia i spełniające kryteria określone w Programie.

Głównym celem Programu jest odciążenie członków rodzin lub opiekunów poprzez wsparcie ich
w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu osoby zaangażowane na co dzień w sprawowanie opieki dysponować będą czasem dla siebie, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
– dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
– osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi.

Usługi opieki wytchnieniowej będą realizowane w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej w ramach pobytu dziennego.

Pierwszeństwo w korzystaniu z usługi opieki wytchnieniowej mają:

  1. członkowie rodzin lub opiekunowie sprawujący bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz członkowie rodzin lub opiekunowie osób ze znaczymy stopniem niepełnosprawności/ z orzeczeniami równoważnymi, które są niesamodzielne,
  2. osoby, które udokumentują wskazanie ilości punktowej w Ocenie potrzeby wsparcia w codziennym funkcjonowaniu z zastosowaniem Skali Pomiaru Niezależności Funkcjonalnej – FIM. Kartę oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM uzupełnia lekarz rodzinny/ lekarz rehabilitacji medycznej/ fizjoterapeuta/ pielęgniarka. Jeśli wynik takiego badania wyniesie od 18 – 75 punktów ( według zmodyfikowanej punktacji) wówczas usługa opieki wytchnieniowej w pierwszej kolejności będzie skierowana do członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad taka osobą niepełnosprawną.

Przed kwalifikacją do Programu zostanie przeprowadzona pogłębiona analiza sytuacji rodzinnej, która będzie również miała znaczący wpływ na decyzję o przyznaniu usługi opieki wytchnieniowej.

Zakłada się, że wparciem objętych zostanie 25 opiekunów osób niepełnosprawnych (w tym 5 dzieci oraz 9 osób z niepełnosprawnością sprzężoną).

W godzinach świadczenia usług opieki wytchnieniowej nie mogą być świadczone usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. Z 2020 R. poz. 1876 ze zm.).

Osoby zainteresowane, chcące skorzystać z usług opieki wytchnieniowej proszone są o wypełnienie karty zgłoszenia. Kartę wraz z kartą oceny stanu dziecka / osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM oraz kserokopią orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy dostarczyć do siedziby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle ul. Szkolna 25.

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami MOPS w Jaśle pod numerem (013) 443 70 17.

Po wykorzystaniu limitu miejsc, osoby chętne do skorzystania z usług opieki wytchnieniowej zostaną umieszczone na liście rezerwowej.

Całkowity koszt Programu: 180 000,00 zł.
Wartość dofinansowania z Funduszu Solidarnościowego: 180 000,00 zł.

Załączniki:

  1. Karta zgłoszenia do Programu „Opieka wytchnieniowa”
  2. Karta oceny stanu dziecka/ osoby niepełnosprawnej według zmodyfikowanej skali FIM
  3. Klauzula informacyjna
  4. Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021.
Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress