logo-bip   

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania – „Aktywny Senior”

Jesteś osobą starszą, samotną, zamieszkujesz na terenie Jasła i wymagasz opieki lub wsparcia w wykonywaniu podstawowych czynności dnia codziennego?

Zgłoś się do udziału w projekcie Dzienny Dom Pomocy dla Osób Starszych w Jaśle – „Aktywny Senior” w ramach którego realizowane są usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania.

Wymiar godzinowy i pory świadczenia usług opiekuńczych są ustalane indywidualnie zgodnie z potrzebami osoby niesamodzielnej.

W ramach świadczonych usług uczestnik może liczyć na:

  1. pomocą w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych (np.przygotowaniem lub dostarczaniem posiłków, pomoc w spożywaniu posiłków lub karmienie, czynności związane z prowadzeniem gospodarstwa domowego, regulowanie opłat domowych, pomoc w załatwianiu spraw urzędowych i pomoc w dostępie do świadczeń zdrowotnych, czynności dotyczące zagospodarowania w aktywny sposób czasu wolnego, pomoc przy przemieszczaniu się)
  2. opieką higieniczną ( czynności związane z utrzymaniem higieny osobistej, pomoc przy załatwianiu potrzeb fizjologicznych, pomoc przy ubieraniu się, układanie osoby leżącej w łóżku i pomoc przy zmianie pozycji)
  3. pielęgnacją zaleconą przez lekarza, która obejmuje czynności pielęgnacyjne wynikające z przedłożonego zaświadczenia lekarskiego lub dokumentacji medycznej, uzupełniające w stosunku do pielęgniarskiej opieki środowiskowej
  4. zapewnieniem kontaktów z otoczeniem (np. czynności wspomagające nawiązanie, utrzymywanie i rozwijanie kontaktów z rodziną, osobami z bliskiego otoczenia oraz społecznością lokalną)

Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania są realizowane  przez wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę.

Jeżeli jesteś zainteresowany/na skorzystaniem z Naszej propozycji zapraszamy do kontaktu osobistego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Szkolna 25, lub telefonicznego

tel. 13 44 37015 lub 13 4437004 od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 15:00.

Nabór uczestników trwa!

Wymagane dokumenty rekrutacyjne:

  1. ankieta rekrutacyjna wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach rekrutacyjnych (załącznik nr 2 do Regulaminu);
  2. oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz zaakceptowaniu warunków udziału w projekcie (załącznik nr 3 do Regulaminu);
  3. oświadczenie o zamieszkiwaniu na terenie miasta Jasła (załącznik nr 4 do Regulaminu);
  4. oświadczenie o ukończeniu 60 roku życia (załącznik nr 5 do Regulaminu);
  5. zaświadczenie lekarskie potwierdzające, że osoba ubiegająca się o objęcie usługami opiekuńczymi w ramach projektu jest osoba niesamodzielną (wzór zaświadczenia stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu).
  6. dokument potwierdzający wysokość miesięcznych dochodów.

Projekt dofinasowany z Funduszy Europejskich, realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.3

Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania w ramach projektu przyznawane są na wniosek strony zgodnie z ustawą o pomocy społecznej oraz Uchwałą Nr XXVII/207/2004 Rady Miejskiej Jasła z dnia 27 września 2004 roku.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress