logo-bip   

Podsumowanie odbywających się form wsparcia w projekcie “Kreatywni i Samodzielni” (lipiec – sierpień 2019r.)

1. Dnia 09.07.2019r. uczestnicy i uczestniczki projektu tj. dziewięcioosobowa grupa osób niepełnosprawnych biernych zawodowo zakończyło udział w zajęciach „Artterapia – sposobem na stres”. Podczas zajęć uczestnicy aktywnie uczestniczyli w przygotowanych dla nich zadaniach. Przygotowywali prace artystyczne (rzeźby, witraże, decoupage itd.). Poprzez prowadzone zajęcia zwiększyli zarówno swoje umiejętności plastyczne jak i umiejętności interpersonalne. Zajęcia (IV-VII 2019r.) odbywały się trzy razy w miesiącu po 4 godziny. Uczestnicy otrzymali materiały szkoleniowe oraz suchy prowiant na każdych zajęciach. Po zakończonych zajęciach uczestnicy otrzymali certyfikaty potwierdzające zakończenie udziału w zajęciach.

2. Dnia 10.07.2019r. zakończyły się również zajęcia- łącznie dla 15 osób ( 7 osób z grupy niepełnosprawnych biernych zawodowo oraz 8 osób długotrwale bezrobotnych) grup samopomocowych.
Celem pracy grup była zmiana osobistych warunków życia uczestników, przede wszystkim zmniejszenie poczucia osamotnienia obniżenie izolacji zewnętrznej i wewnętrznej oraz nabycie umiejętności współżycia z innymi osobami w społeczeństwie. Na podstawie opinii sporządzonych przez psychologa stwierdza się, iż wszystkie osoby biorące udział w zajęciach zmniejszyły poczucie osamotnienia.

3. Dnia 10.07.2019r. wszyscy uczestnicy z grupy niepełnosprawnych biernych zawodowo ukończyły „ABC emocji” grupowe zajęcia psychoedukacyjne rozwijania inteligencji emocjonalnej. Psycholog prowadząca zajęcia zaopiniowała, iż wszystkie osoby wzmocniły swoją samoocenę i poczucie własnej wartości. W dniu 21 sierpnia 2019r. zajęcia z ABC emocji rozpoczęła szesnastoosobowa grupa uczestników i uczestniczek długotrwale bezrobotnych.

4. W okresie od 15 lipca 2019r. do 9 sierpnia 2019r. uczestnicy/uczestniczki Klubu Integracji Społecznej w Jaśle odbywali kursy zawodowe tj. „Robotnik gospodarczy z uprawieniami w zakresie eksploatacji urządzeń i instalacji oraz sieci elektroenergetycznych do 1 kV” w wymiarze 120 godzin dla 6 osób oraz „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej” w wymiarze 120 godzin dla 5 osób.
Kursy obejmowały cześć teoretyczną, praktyczną i zakończone były państwowym egzaminem zewnętrznym potwierdzającym nabycie kwalifikacji zawodowych. Wszyscy uczestnicy ukończyli kurs oraz zdobyli kwalifikacje zawodowe. Uczestnikom zostały wypłacone stypendia szkoleniowe. Ww. osoby zakwalifikowały się do kolejnego etapu ich ścieżki reintegracji zawodowej w projekcie jakim są staże zawodowe.

5. W dniu 31 lipca 2019r. udział w projekcie rozpoczęła nowa uczestniczka. Ww. osoba uczestniczyła w szkoleniu z zakresu równości szans i niedyskryminacji osób niepełnosprawnych prowadzonym przez Koordynatora KIS. Osoba ta 19 oraz 20 sierpnia 2019r. uczestniczyła również w Indywidualnej Diagnozie Osobowościowej (2 x 2h) przeprowadzonej przez psychologa.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress