logo-bip   

Zajęcia dogoterapii

W miesiącu maju 2018r. rozpoczęły się zajęcia dogoterapii, w których uczestniczy szóstka niepełnosprawnych dzieci. Celem zajęć jest rozwijanie sfery umysłowej dziecka, wpływając na koncentrację uwagi, rozwój mowy i funkcji poznawczych, pobudzanie zmysłu wzroku, słuchu, dotyku i węchu.Wśród uczestników zajęć nastąpi wzmocnienie aktywności w życiu społecznym i osobistym, a także usprawnienie zaburzonych funkcji organizmu. Zajęcia są prowadzone w dwóch grupach, dwa razy w miesiącu dla każdej z grup i potrwają do sierpnia 2018r.

Od stycznia 2018r. rozpoczęła się II edycja działań w ramach projektu „Kierunek-Rodzina”, RPO WP Oś Priorytetowa VIII, Działanie 8.4.

Obecnie dla rodzin będących uczestnikami projektu oferowane jest wsparcie w postaci:
1. poradnictwa prawnego
2. poradnictwa dla rodzin i dzieci „Po zdrowie” w zakresie logopedii i dietetyki
3. terapii rodzin
4. asystenta rodziny

Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 120 rodzin zamieszkałych na terenie miasta Jasła, korzystających ze świadczeń pomocy społecznej w zakresie niwelowania bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, barier związanych z niepełnosprawnością oraz wsparcie macierzyństwa i wielodzietności.

Projekt i realizacja - zatorski.eu - profesjonalne strony internetowe dla biznesu - Powered by WordPress