Ogłoszenia

23.11.2017

ZOSTAŃ RODZINĄ WSPIERAJĄCĄ

Chcesz pomóc rodzinom w codziennych obowiązkach? Zostań rodziną wspierającą.

Rodziny wspierające stanowią nowy instrument mający na celu wsparcie rodziców biologicznych objętych asystenturą rodzinną w sprawowaniu opieki i wychowaniu dzieci. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej mają one za zadanie wspierać przy współpracy z asystentem rodziny, rodzinę przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej.

Rodziną wspierającą mogą być osoby z najbliższego otoczenia dziecka, np. dziadkowie, krewni, znajomi, sąsiedzi, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo.

Realizując Gminny Program Wspierania Rodzin, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle podejmuje kroki w kierunku pozyskania kandydatów do pełnienia powyższej funkcji. Na terenie miasta obecnie trzy rodziny przeżywające trudności opiekuńczo - wychowawcze mają zapewnioną pomoc rodziny wspierającej. Pomoc rodziny wspierającej polega m.in. na pomocy w organizowaniu czasu wolnego, pomaganiu w nauce, doskonaleniu umiejętności gotowania, sprzątaniu oraz gospodarowaniu budżetem domowym.

Aby zostać rodziną wspierającą należy:

- Złożyć w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Jaśle wniosek wraz z uzasadnieniem;
- Umożliwić przeprowadzenie przez pracownika socjalnego wywiadu środowiskowego, w miejscu zamieszkania kandydata;
- Uzyskać pozytywna opinię dyrektora tutejszego Ośrodka;

- Podpisać umowę, która uprawnia do zwrotu kosztów udzielonego rodzinie wsparcia.

Chętni mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3.

Szczegółowych informacji na temat rodzin wspierających można uzyskać u pracowników socjalnych lub asystentów rodziny Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, ul. Kochanowskiego 3, tel. 13 44 643 28 w godzinach od 8:00 do 15:00.

Wspieranie rodziny jest prowadzone za jej zgodą i z jej udziałem.

powrót