Ogłoszenia

23.10.2017

Ogłoszenie

POSTĘPOWANIE W TRYBIE ROZEZNANIA RYNKU nr UE.261.12.2017 – zorganizowanie cateringu na warsztaty świadomego rodzicielstwa.
Postępowanie prowadzone jest w ramach projektu „Kierunek - Rodzina”, dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa VIII. Integracja Społeczna, Działanie 8.4 Poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej.

Do pobrania w formacie PDF
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4
Załącznik nr 5


powrót