Aktualności

25.11.2016

Informacja

Realizacja działań w ramach „Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Miasta Jasła na lata 2015-2017”

 
Wyjazdowe zajęcia z zakresu zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – niekonwencjonalne  metody spędzania czasu wolnego
 
 
W dniu 22 października zostały zorganizowane 1 dniowe wyjazdowe zajęcia z zakresu zdrowego i aktywnego sposobu spędzania czasu wolnego – niekonwencjonalne  metody spędzania czasu wolnego. Działanie to skierowane zostało do 40 osób (rodzice i dzieci) z rodzin objętych wsparciem asystenta rodziny.  Podczas zajęć ich uczestniczy mieli możliwość zapoznania się niekonwencjonalnymi metodami  spędzania  czasu wolnego w rodzinie. Ponadto w celu wzmocnienia więzi pomiędzy rodzicami o dziećmi oraz zachęcenia ich do wspólnego, a zarazem efektywnego i aktywnego spędzania czasu wolnego dla uczestników wyjazdu zostały zorganizowane zajęcia integracyjne w formie gier i zabaw, zwiedzanie okolicy oraz wspólny grill. Celem 1 dniowych wyjazdowych zajęć było promowanie wśród dzieci, młodzieży i rodziców zdrowego i aktywnego stylu spędzania czasu wolnego.
 
 
 
Warsztaty „Szkoła dla rodziców”
 
 
W okresie od października do grudnia 2016r. realizowany jest cykl 18 godzinnych warsztatów „Szkoła dla rodziców”. Warsztaty skierowane są do rodziców przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Miasta Jasła. Podczas warsztatów poruszane są następujące zagadnienia:
1)      Jak mówić aby dziecko nas słuchało?
2)      Agresja u dziecka – jak sobie z nią radzić?
3)      Jak rozmawiać z nastolatkiem?
4)      Uzależnienia – jak sobie z nimi poradzić i jak im przeciwdziałać?
5)      Rodzaje metod  wychowawczych w tym skuteczne nagradzanie i motywowanie dziecka
Realizacja warsztatów ma na celu poprawę komunikacji pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz nabycie nowych umiejętności wychowawczych przez osoby uczestniczące w warsztatach.
Zajęcia odbywają się w Centrum Profilaktyki Terapii i Wsparcia Rodzin, uczestniczy w nich 8 osób.
 
 

Grupa wsparcia

W okresie od października do grudnia 2016r. dla  rodziców przeżywających trudności w wypełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych z terenu Miasta Jasła organizowane są spotkania grupy wsparcia. Spotkania odbywają się raz w miesiącu w wymiarze 2 godzin edukacyjnych. Do uczestnictwa w spotkaniach grupy wsparcia zostało skierowanych 12 osób. Uczestnictwo w grupie umożliwia dzielenie się swoimi trudnościami związanymi z wypełnianiem funkcji rodzicielskich i wychowawczych oraz korzystanie ze wsparcia i wiedzy innych osób.
 
 
Warsztaty dla rodziców, których dzieci przebywają w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej
   
W dniach 24-25 listopada 2016r. zostały zorganizowane dla 6 rodziców, których dzieci przebywają w instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy zastępczej 8 godzinne warsztaty. Podczas ich realizacji, uczestnicy zostali zapoznani z podstawowymi zagadnieniami związanymi z rozwojem dziecka i potrzebami dziecka na danym etapie rozwoju. Została im przekaza na wiedza z zakresu radzenie sobie z uczuciami własnymi i dziecka, rozwijania umiejętności opiekuńczych związanych z zapewnieniem dziecku opieki i poczucia bezpieczeństwa, rozwijania umiejętności zaspokajania potrzeb rozwojowych, edukacyjnych, emocjonalnych oraz potrzeb związanych z rozwojem fizycznym i poczuciem własnej wartości. Realizacja warsztatów miała na celu wsparcie rodziców naturalnych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w celu ewentualnego powrotu dziecka do rodziny. 

powrót