Aktualności

25.11.2016

Szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”

W miesiącu listopadzie zostało zrealizowane 50 godzinne szkolenie „Praca z osobami stosującymi przemoc w rodzinie”. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób będących pracownikami instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego, zaangażowanych w pracę grup roboczych. W szkoleniu uczestniczyło 20 osób.

W trakcie szkolenia poruszone zostały m.in. następujące zagadnienia:
- Praktyka i pragmatyka interwencji: izolacja ofiary od sprawcy (w tym: nowe środki prawne izolacji „sprawcy” od pokrzywdzonego w postępowaniu cywilnym, karnym i po zakończeniu postępowania karnego), zaproszenie, wezwanie osoby stosującej przemoc, pierwszy kontakt z osobą, wywiad i inne działania „grupy roboczej” ze „sprawcą” w ramach procedury „Niebieskie Karty”, konfrontacja, współpraca, budowanie relacji służącej zmianom, poszukiwanie zasobów „sprawcy”.
- Praktyka i pragmatyka długotrwałego oddziaływania: psychoedukacja, uwrażliwianie, trening umiejętności, psychoterapia w zastosowaniu do osób stosujących przemoc, konstruowanie programu edukacyjno – korekcyjnego.
- Propozycje programów korekcyjno – edukacyjnych dla sprawców przemocy.
- Analizowanie własnych doświadczeń ze sprawstwem przemocy i emocjami towarzyszącymi, przewidywanie aktów przemocy, rozpoznawanie predyspozycji osobowościowych do stosowania przemocy.
- Modelowanie pierwszego kontaktu ze „sprawcą” przemocy.
- Poszukiwanie zasobów „sprawcy” przemoc.

Szkolenie zostało zrealizowane w ramach Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Jasła na lata 2016-2020, Obszar IV: Podnoszenie kompetencji służb i przedstawicieli podmiotów realizujących działania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie, Cel szczegółowy 1 Zwiększenie systemu wsparcia dla osób pracujących bezpośrednio z osobami uwikłanymi w przemoc w rodzinie, Działanie 4.1.1 Organizacja interdyscyplinarnych szkoleń/warsztatów/ treningów/ superwizji z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

powrót