Aktualności

02.10.2015

Informacja

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, że od dnia 1 października 2015 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania ze świadczeń pomocy społecznej oraz kwoty świadczeń pieniężnych. 

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2015 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej ( DZ.U. z 2015 r. poz. 1058) ustalono następujące kryteria dochodowe oraz kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – w wysokości 634 zł,
b) dla osoby w rodzinie – w wysokości 514 zł;
 
2) kwoty świadczeń z pomocy społecznej:
a) maksymalna kwota zasiłku stałego – w wysokości 604 zł,
b) kwotę dochodu z 1 ha przeliczeniowego – w wysokości 288 zł.
 
W związku z powyższymi zmianami zmienią się także kryteria uprawniające do korzystania z pomocy w oparciu o Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014–2020” (M.P. 2013 poz.1024) /pomoc w formie posiłków i zasiłków celowych na zakup żywności/. Kryterium dochodowe dla osób samotnie gospodarujących wynosi 150% z 634 zł tj. 951 zł a dla osób w rodzinie 150% z 514 zł tj. 771 zł.

powrót