Aktualności

22.09.2015

"Rodzina bez przemocy"

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle realizuje projekt „Rodzina bez przemocy” w ramach Programu Osłonowego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE” Edycja 2015. 

Celem projektu jest zwiększenie dostępności do działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt skierowany jest do:
- osób doświadczających przemocy w rodzinie;
- osób stosujących przemoc w rodzinie;
- przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego.

Działania zaplanowane w projekcie to:
- Opracowanie diagnozy zjawiska problemu przemocy w rodzinie na terenie miasta Jasła i ocena świadomości społecznej wobec problemu przemocy w rodzinie.
- Spotkania edukacyjno – motywacyjne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.
- Opracowanie i realizacja programu psychologiczno – terapeutycznego dla osób stosujących przemoc w rodzinie.
- Spotkania superwizyjne przedstawicieli instytucji i organizacji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego oraz grup roboczych.

powrót