Aktualności

01.07.2014

„Masz szansę być aktywnym”

Od lipca 2014r. rozpoczęto realizację projektu „Masz szansę być aktywnym” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.4. 

Projekt adresowany jest do 15 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, (lub równoważnym) przyznanym ze względu na zaburzenia psychiczne, niezatrudnionych, w wieku aktywności zawodowej, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.
Celem głównym projektu jest aktywizacja społeczno – zawodowa osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie miasta Jasła oraz poprawa dostępu do zatrudnienia tych osób do 30.06.2015r.
W ramach projektu Uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci:
• doradztwa zawodowego z wypracowaniem IPD;
• poradnictwa psychospołecznego – indywidualnego i grupowego;
• kursów zawodowych; kurs administracyjno – biurowy, kurs kucharz – pizzer, kurs magazynier;
• czteromiesięcznych staży zawodowych;
• wsparcia asystenta osoby niepełnosprawnej.

Projekt zapewnia Uczestnikom na czas uczestnictwa w kursach zawodowych stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe na czas odbywania staży zawodowych.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót