Aktualności

13.06.2013

Projekt „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

1 maja 2013r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle rozpoczął realizację projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. 

Cel główny projektu: poprawa dostępu do zatrudnienia do 30.06.2014r. osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jasła.
Grupa docelowa: 15 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych, nie posiadających doświadczenia zawodowego (nigdy nie zatrudnionych lub zatrudnionych, wykonujących inną pracę zarobkową lub prowadzących działalność gospodarczą przez okres krótszy niż 6 miesięcy) , w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.
Wsparcie w ramach projektu:
1. Trening kompetencji i umiejętności społecznych - czas trwania treningu: 25 godzin edukacyjnych
2. Indywidualne konsultacje z poradnictwa psychologicznego - po 4 godziny dla każdego(ej) Uczestnika / Uczestniczki Projektu rozłożone w czasie przez okres pięciu miesięcy.
3. Kursy zawodowe:
 administracyjno – biurowy z obsługą komputera i małą księgowością - czas trwania kursu: 180 godzin edukacyjnych dla 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu
 kurs kucharz – ciastkarz - czas trwania 160 godzin edukacyjnych dla 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu
 kurs sprzedawca – magazynier - czas trwania 120 godzin edukacyjnych dla 5 Uczestników / Uczestniczek Projektu
4. 6 - miesięczne staże zawodowe dla wszystkich Uczestników / Uczestniczek Projektu w ramach których wypłacane będzie stypendium stażowe w wysokości 1500,00 zł brutto miesięcznie.

Na czas uczestnictwa w kursie Uczestnikowi projektu wypłacane będzie stypendium szkoleniowe za każdą godzinę faktycznego uczestnictwa w zajęciach kursu.

Szczegółowe informacje: Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”.

Projekt „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

powrót