Aktualności

27.05.2013

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert

Działając na podstawie art. 25 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013 r. poz. 182 ze zm.) w związku z art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami)

Miasto Jasło reprezentowane przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jaśle, działającego z upoważnienia Burmistrza Miasta Jasła z dnia 23.X.2007 r. informuje o możliwości składania ofert na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2013 roku. Zadanie to może być wykonywane przez podmioty, o których mowa w art. 25 ustawy o pomocy społecznej. 

powrót