Aktualności

21.05.2013

„Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

Od 01 maja 2013r. rozpoczęto realizację projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1. 

Projekt adresowany jest do 15 osób niepełnosprawnych legitymujących się orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu lekkim lub umiarkowanym zgodnie z ustawą z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, niezatrudnionych, nie posiadających doświadczenia zawodowego, w wieku aktywności zawodowej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, zamieszkałych na terenie miasta Jasła.
Celem głównym projektu jest poprawa dostępu do zatrudnienia do 30.06.2014r. osób niepełnosprawnych zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu miasta Jasła.
W ramach projektu Uczestnicy uzyskają wsparcie w postaci:
 Treningu kompetencji i umiejętności społecznych;
 Indywidualnych konsultacji z psychologiem;
 Kursów zawodowych; kurs administracyjno – biurowy z obsługą komputera i małą księgowością, kurs kucharz – ciastkarz, kurs sprzedawca - magazynier
 Sześciomiesięcznych staży zawodowych.
Projekt zapewnia Uczestnikom na czas uczestnictwa w kursach zawodowych stypendium szkoleniowe oraz stypendium stażowe na czas odbywania staży zawodowych.
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

powrót