Aktualności

04.04.2013

„Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”

W dniu 22.03.2013r. została podpisana umowa o dofinansowanie projektu „Inwestuję w siebie – stawiam na aktywność”. Projekt będzie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle w okresie od 01.05.2013r. do 30.06.2014r. w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII, Działanie 7.2, Poddziałanie 7.2.1.  

Wsparcie w ramach projektu skierowane jest do 15 osób niezatrudnionych, w wieku 15-64 lat, zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu niepełnosprawności, legitymujących się orzeczeniem o lekkim bądź umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Osoby uczestniczące w projekcie będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci: 
- kursów zawodowych (administracyjno – biurowy, kucharz – ciastkarz, sprzedawca- magazynier)
- treningu kompetencji i umiejętności społecznych
- indywidualnych konsultacji z poradnictwa zawodowego
- staży zawodowych
Projekt uzyskał dofinansowanie w kwocie 364 476,64 zł.

powrót