Aktualności

27.08.2012

Nowe kryteria w świadczeniach rodzinnych

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle informuje, iż od 1 listopada 2012 roku obowiązuje rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę do ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych. Rozporządzenie z dnia 10 sierpnia 2012r. (Dz. U. z 2012r. poz. 959) ustala podniesione kwoty kryteriów dochodowych oraz kwoty zasiłków rodzinnych. 

Od dnia 1 listopada 2012r. zmienia się wysokość kryterium dochodowego i wynosi  539 zł,
a w przypadku, gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź orzeczeniem o umiarkowanym, lub znacznym stopniu niepełnosprawności, zasiłek rodzinny przysługuje, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza
623 zł.

Od dnia 1 listopada 2012 r.:

 • wysokość zasiłku rodzinnego ulega zmianie i wynosi miesięcznie:

77,00 zł na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

106,00 zł na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 18 roku życia,

115,00 zł na dziecko w wieku powyżej 18 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka,  wynosi 1 000,00 zł;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania
  z urlopu wychowawczego, wynosi
  400,00 zł miesięcznie;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu samotnego wychowywania dziecka, wynosi 170,00 zł miesięcznie na dziecko, nie więcej jednak niż 340,00 zł na wszystkie dzieci;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, wynosi 80,00 zł miesięcznie na trzecie i na następne dzieci uprawnione do zasiłku rodzinnego;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, wynosi:

a) 60,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku do ukończenia 5 roku życia,

b) 80,00 zł miesięcznie na dziecko w wieku powyżej 5 roku życia do ukończenia 24 roku życia;

 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, wynosi 100,00 zł na dziecko;
 • wysokość dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania wynosi:

a) 90,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z zamieszkiwaniem w miejscowości, w której znajduje się siedziba szkoły ponadgimnazjalnej lub szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny
i obowiązek nauki, a także szkoły podstawowej lub gimnazjum w przypadku dziecka lub osoby uczącej się, legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności,

b) 50,00 zł miesięcznie na dziecko w związku z dojazdem z miejsca zamieszkania do miejscowości,
w której znajduje się siedziba szkoły, w przypadku dojazdu do szkoły ponadgimnazjalnej, a także szkoły artystycznej, w której realizowany jest obowiązek szkolny i obowiązek nauki w zakresie odpowiadającym nauce w szkole ponadgimnazjalnej;

 • wysokość jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się żywego dziecka wynosi 1 000,00 zł na jedno dziecko;
 • wysokość zasiłku pielęgnacyjnego wynosi 153,00 zł miesięcznie;
 • wysokość świadczenia pielęgnacyjnego wynosi 520,00 zł miesięcznie.

Do dnia 31 października 2012 r. kwoty oraz świadczenia rodzinne obowiązują w wysokości ustalonej na podstawie dotychczasowych przepisów.

powrót