Aktualności

13.08.2012

Stypendium szkolne 2012/2013

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Jaśle przypomina, że wnioski na stypendium szkolne na rok szkolny 2012/2013 przyjmowane będą w terminie od 1 do 15 września 2012r., a w przypadku słuchaczy kolegiów do dnia 15 października w siedzibie MOPS w Jaśle przy ul. Kochanowskiego 3.   

Wniosek mogą złożyć: rodzice ucznia, pełnoletni uczeń, dyrektor szkoły. W składanych wnioskach wnioskodawcy przedstawiają uzyskany dochód – z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku tj. z sierpnia, a w przypadku utraty dochodów z miesiąca, w którym wniosek został złożony (dochód na członka rodziny nie może przekroczyć kwoty 351,00 zł).

Wnioski można pobrać w siedzibie MOPS w Jaśle, w sekretariacie szkoły do której uczeń uczęszcza lub na stronie internetowej: www.mopsjaslo.pl (zakładka – Pomoc materialna dla uczniów).

Informacje dodatkowe

Stypendia szkolne są przyznawane dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Jasła znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy uczeń pochodzi z rodziny niepełnej.

Stypendium szkolne przyznawane jest w formie refundacji poniesionych kosztów, w związku z tym istnieje konieczność zbierania faktur i imiennych rachunków (wystawionych na wnioskodawcę) za poniesione koszty na cele edukacyjne.

Szczegółowe informacje w sprawie stypendium szkolnego można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ul. Kochanowskiego 3, 38-200 Jasło, pok. 2, tel. 134464328. 

powrót