Aktualności

11.07.2012

Ogłoszenie w sprawie udzialu w komisji konkursowej

Na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o dzialalnosci pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.) i ogłoszenia z dnia 5 grudnia 2011 roku o otwartym konkursie ofert na realizację usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekunczych nad osobami, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, oraz specjalistycznych ustug opiekuńczych świadczonych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi w 2012 roku Dyrektor Miejskiego Osrodka Pomocy Spolecznej w Jasle informuje, ze istnieje mozliwosc uczestniczenia osób reprezentujących organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy, z wylączeniem osób reprezentujących podmioty biorące udział w konkursie, w pracach komisji konkursowej powołanej do opiniowania zlożonych ofert na realizację w/w zadania. 

 

powrót